نادر قشقایی

نادرقشقایی

مجسمه ساز

بهرنگ صمدزادگان

نقاش

جمشید حقیقت شناس

نقاش